Hopp til innhold

Hva er politikk?

Politikk er et ord vi hører både mye og ofte, men det er sjeldent at vi faktisk tenker over hva ordene vi forholder oss til i hverdagen egentlig betyr. Politikk er et av de begrepene som virkelig har stor betydning i livene våre, men hva betyr det egentlig? Dette skal vi se mye nærmere på i denne artikkelen, slik at du får alt du trenger for å føle at du kan ta bedre stilling til dette begrepet.

Hva betyr egentlig politikk?

Et ord som politikk har flere betydninger. Ifølge de norske ordbøkene, betyr politikk “det å arbeide med) spørsmål og tiltak som gjelder styringsprosessene i et samfunn, statsmannskunst”, mens andre definisjoner formulerer politikk som at det “handler om fordeling av goder og byrder i et samfunn ved bruk av makt”.

Uansett hvordan man vinkler det, handler politikk om hvordan samfunnet forvaltes og hvilke plikter og goder vi som borgere har. Fordi det er stor uenighet i forhold til dette, har det oppstått mange forskjellige partier, der man gjennom en demokratisk avstemning kan være med på å bestemme hvordan samfunnet vi lever i skal være. Det er også en definisjon som fokuserer på at politikken i sin mest rene form faktisk bare er “de rammene som leder individers og gruppers handlinger fram til offentlige vedtak”. Dette innebærer demokratiske pg politiske prosesser som både involverer folket og ikke.

Dette innebærer blant annet:

 • Valg
 • Lovgivning
 • Regjeringsdannelse
 • Statsstyre

Når dette er sagt, er det også mange måter å se på politikk, og den statlige versjonen som vi har snakket om hittil er bare en av dem. Den brede definisjonen av politikk dekker nemlig også over disipliner som ikke har noe med den offentlige debatten å gjøre i det hele tatt. Politikk kan nemlig også relateres til de prosessene og den makten man ser i andre forhold i livet, som for eksempel nabolag, private organisasjoner, parforhold, familier og andre samlinger av mennesker der spørsmål relatert til autoritet, makt og styre gjør seg gjeldende i enten stor eller liten grad.

Hva regnes som politikk?

Hva som regnes som politikk og politisk agenda er et annet enormt spørsmål som mange har forsøkt å definere, men her finnes det også tallrike både brede og mer snevre definisjoner. Men det er noen fellesnevnere:

 • Politikk handler om sosiale forhold der autoritet, styre og makt er relevant.
 • Det er områder der offentlig beslutningsaktivitet er enten ønskelig eller nødvendig for samfunnet.

Det er mange som ser på politikk som en akademisk øvelse mer enn noe annet – ofte utført av folk som aldri har vært en del av det de forsøker å lovgi om. Som følge av dette er det mange som føler at de ikke har interesse i politikk, fordi det rett og slett føles for fjernt. Det er mange ting som føles som av de skjer over hodene på oss, og det er ikke så usant. Det er også mange, både politikere og private, som mener at bedrifter ofte har like stor makt og innflytelse på folks liv, som det politikere og regjeringen som helhet har.

Sentrale begreper når vi snakker om politikk

Det finnes en lang rekke spennende begreper og betegnelser som er interessante å kjenne til når vi snakker om politikk. Politikk er nemlig en arena der det blir brukt mange store ord, og det å kjenne til de viktigste er en god begynnelse hvis man vil forstå strukturene bak det som blir diskutert.

Stat, nasjon, nasjonalisme

En stat er en samling av forskjellige institusjoner, der staten har både autoritet og plikt til å lage regler som styrer befolkningen i samfunnet. Dette betyr at en stat har både indre og ytre suverenitet over Norge som territorium, og dermed de samfunnet som befinner seg innenfor Norges grenser.

En nasjon kan derimot forstås som den gruppen mennesker som føler tilhørighet til dette territoriet. Her handler det i høy grad om et ønske om en bevissthet i forhold til å danne og opprettholde et kulturelt fellesskap.

Når vi snakker om nasjonalisme, snakker vi derimot om en politisk doktrin som handler om selvhevdelse og avhengighet i forhold til det nasjonale fellesskapet som tilhører en nasjon. Nasjonalisme er et begrep som beskriver noe som enten kan være en sunn konkurranse mellom stater og nasjoner, eller et problemfylt standpunkt som har vært knutepunkt for blodige konflikter gjennom historien.

Suverenitet

Suverenitet betyr at noe eller noen (som for eksempel regjeringen) har eksklusiv rett til å utøve makt over noe. Dette kan være både mennesker og geografiske regioner. Denne suvereniteten er en avgjørende kilde når det kommer til autoritet i et samfunn.

Makt

Makt er et begrep vi kjenner, men definisjonen er likevel ukjent for mange. Her er det direkte snakk om evnen til å oppnå sine egne mål, på tross av andre motvilje og motstridende interesser. Jo mer gjennomslag man har med dette, jo mer makt har man.

Politiske ideologier

Det er mange spennende politiske ideologier som burde fått mye større plass enn det vi har mulighet til her. Under finner du en liste av de aller viktigste, slik at du kan danne deg et overblikk.

 • Liberalisme: med opprinnelse i opplysningstiden, representerer denne retningen frigjørelsen av individet og dets rettigheter.
 • Konservatisme: dette er betegnelsen på ideologiske eller politiske bevegelser, der det å bevare eksisterende verdier er hovedfokuset.
 • Sosialisme: dette er en politisk ideologi der økonomisk likhet i samfunnet er ønsket.
 • Nazisme: dette er en tysk nasjonalistisk og rasistisk ideologi.
 • Fascisme: dette er den italienske utgaven av nazisme, men har mindre fokus på raseelementet sammenlignet med nazismen.
 • Anarkisme: dette er en politisk og filosofisk bevegelse som har som ambisjon å minske maktstrukturene i samfunnet.
 • Feminisme: dette er en politisk og filosofisk bevegelse som handler om likhet mellom kjønnene og fokuserer på like rettigheter, diskriminering og samfunnsstrukturer som begrenser individet på bakgrunn av kjønn.

Som du kan se er det mye spennende å dykke dypere ned i hvis man er interessert i politikk, og finne ut mer. Det er mange av disse begrepene og ideologiene som spiller viktige roller i livene våre – uten at vi selv er klar over det, noe som er en spennende del av dette.